17/04/2022

BnD

BnD Inc. là một tổ chức liên kết các công ty, đơn vị thành viên trực thuộc, bao gồm BnD Tech, BnD Edu, BnD Community, BnD AI, và một số đơn vị đang tiếp tục được tạo dựng.

BnD Inc. đã nghiên cứu và phát triển Hệ sinh thái Giáo dục và Nghề nghiệp VitanEdu (VitanEdu - vitanedu.com) nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nghề nghiệp, hỗ trợ việc học tập suốt đời, hướng nghiệp suốt đời, kết nối đơn vị đào tạo - người học - doanh nghiệp, góp phần cải thiện năng suất và hiệu suất lao động của mỗi cá nhân, đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp.

VitanEdu được thiết kế mô phỏng toàn bộ quá trình học tập và làm việc của một người gắn liền với 3 giai đoạn:

  • Chuẩn bị nghề nghiệp: bao gồm 3 khối chức năng Học, Thi (Đánh giá năng lực), và Hướng nghiệp.
  • Tạo dựng nghề nghiệp: bao gồm 3 khối chức năng Tuyển sinh, Đào tạo, và Việc làm.
  • Phát triển nghề nghiệp: bao gồm Mạng Nghề nghiệp, Bộ công cụ Nghề nghiệp.

Ngoài VitanEdu với 8 khối chức năng cốt lõi nêu trên, các thành phần vệ tinh khác được xây dựng để tạo nên VitanEdu+, bao gồm các khối chức năng Cuộc thi, Bình chọn, Khảo sát, Sự kiện, Khởi nghiệp, Văn hóa...  

Các khối chức năng trong Hệ sinh thái VitanEdu được thiết kế cung cấp đầy đủ các tính năng của mạng xã hội, thương mại điện tử, kết nối và xây dựng cộng đồng... và nhiều công cụ nghề nghiệp. Các khối chức năng này liên kết chặt chẽ và tương hỗ nhau kết thành một hệ sinh thái thống nhất và không ngừng mở rộng.