17/04/2022

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của Thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là thanh viên Của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới.

Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Hội LHTN Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên đóng góp xứng đáng cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Hội LHTN Việt Nam đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì sự phát triển của thanh niên.

Chức năng của Hội:

  1.  Đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
  2. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội:

  1.  Khuyến khích và tổ chức cho hội viên, thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và các hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện. 
  2. Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên. 
  3. Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội. 
  4. Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của thanh niên. 
  5. Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức của Hội:
 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức ở:

-   Trung ương. 
-   Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Xã, phường, thị trấn và tương đương. 

Hiện nay 63/63 tỉnh, thành phố đã có Ủy ban Hội. Các hội trực thuộc Trung ương gồm: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và các Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Mỹ, Nhật, CH Séc, Rumani. Dưới cấp xã, phường thị trấn và tương đương, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mạng lưới Chi hội, Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm thanh niên ở cơ sở.

Các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
-    Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
-    Hội Sinh viên Việt Nam
-    Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
-    Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
-    Hội Tri thức khoa học và công nghệ Việt Nam
-    Câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ Việt Nam
-    Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Việt Nam

Các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
-    Cổng Tri thức Thánh Gióng
-    Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam
-    Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp
-    Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam
-    Trung tâm Tư vấn hôn nhân và gia đình